Startup-Sprechstunde (nextMedia.StartHub)
Startup-Sprechstunde: betahaus Eifflerstraße 43
22769 Hamburg
Germany

T. +49 151 16 89 12 43
E. veronika.reichboth@nextmedia-hamburg.de